ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆVajpayee Housing Scheme-2015-16
Search terms
Results
1259 found, Page 1 of 126
Page:
Anukrama Sankhya Benf Code Scheme Benf Name Spouse Name Caste view
Results 1 - 10 of 1259 << < [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1211168477 298206 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಈರಣ್ಣ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಹನಮಂತಪ್ಪ Gen
1211168435 298185 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಶಬ್ಬಿರ ರಗಟಿ ಬಲ್ಲಸಾಬ Minority
1211168471 298322 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಅಂದಪ್ಪ ಕೋಳೊರ ಗುರಪ್ಪ Gen
1211167959 299222 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಅಂಬಕ್ಕ ಪಾಚಂಗಿ ಅರ್ಜುನ ST
1211168168 299004 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಅಂಬಾಜ ಅಂಜಿಕಾನೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ Gen
1211168770 298774 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಅಂಬಾಸಾ ಬಾಕಳೆ ಚಿಂತೋಸಾ Gen
1211168202 298057 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಅಂಬುಬಾಯಿ ಬಾಕಳೆ ನಾರಾಯಣಸಾ Gen
1211168769 298792 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಅಂಬೂಬಾಯಿ ಶಿದ್ಲಿಂಗ ನಾರಾಯಣಸಾ Gen
1211168320 299121 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಅಕ್ಕಮಾಮಹಾದೇವಿ ಬೆಂತೂರ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ Gen
1211167763 300768 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ಬಸಪ್ಪ ST

Powered By Intent Infotech Pvt.Ltd