ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/Public Grievance Redressal SystemStatistics Reports

Department wise Report

All Department
Pending 256
Resolved 478
Rejected 22
Pending in Court 1

Taluk wise Report

Gadag Mundargi Naragund Ron Shirhatti
Pending
127
26
22
48
33
Resolved
351
12
8
43
64
Rejected
14
0
1
5
2
Pending in Court
0
0
0
0
0